top of page

AVG

PT075, gevestigd aan de Rozengracht 73 1506 SH, Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

PT075

Rozengracht 73

1506 SH, Zaandam

+31641177688

 

M. Aberkrom is de Functionaris Gegevensbescherming van PT075 zij is te bereiken via pt075zaandam@gmail.com.

PT075 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (niet digitaal):

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken (niet digitaal):

PT075 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheidsgegevens

- biometrische gegevens (lengte en gewicht)

 

PT075 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het inzetten van een behandel plan

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- PT075 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

PT075 neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PT075) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PT075 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afloop van de behandeling worden de gegevens vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

PT075 verstrekt uitsluitend aan derden wanneer er voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting. Dit altijd in overleg met u.

PT075 gebruikt geen cookies, algoritmes, Ai of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PT075 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pt075zaandam@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, doet PT075 dat uitsluitend bij persoonlijk contact.

PT075 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PT075 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Email verkeer gaat in principe niet over persoonlijke zaken en indien deze, door u zelf, wel worden vermeld in de mail, draagt u daar zelf verantwoordelijkheid voor. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via pt075zaandam@gmail.com

bottom of page